FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania

FAQ

KTO JEST PRACODAWCĄ I WYPŁACA WYNAGRODZENIE?

Wszelkie Regulacje które określają zasady i procedury obowiązujące przy zatrudnieniu tymczasowym zawiera Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Zgodnie z jej postulatami pracodawcą jest dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy, która zobowiązana jest również do wypłaty wynagrodzenia.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ?

Agencja może zatrudnić pracownika na podstawie:

  • umowy o pracę na czas określony;
  • umowy prawa cywilnego (zlecenie, dzieło, umowa agencyjna).
Umowa o pracę tymczasową na czas określony oraz na czas nieokreślony może zostać przedwcześnie rozwiązana z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, chyba że przedwczesne wypowiedzenie umowy jest wyraźnie wykluczone. Przedwczesne wypowiedzenie przez pracodawcę musi odbyć się zgodnie z prawem.

Informację o rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej zawarte są w Kodeksie Cywilnym, który wypowiedzenie takiej umowy obu stronom (tj. zleceniobiorcy i Agencji) niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Umożliwia to rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie na zasadzie wzajemnego zaufania.

CZYM JEST PRACA TYMCZASOWA?

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika zadań:

  1. o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  2. których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub
  3. których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

KTO JEST PRACODAWCĄ I WYPŁACA WYNAGRODZENIE?

Wszelkie Regulacje które określają zasady i procedury obowiązujące przy zatrudnieniu tymczasowym zawiera Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Zgodnie z jej postulatami pracodawcą jest dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy, która zobowiązana jest również do wypłaty wynagrodzenia.

KIM JEST PRACOWNIK TYMCZASOWY?

Pracownik tymczasowy oznacza pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

KIM JEST PRACODAWCA UŻYTKOWNIK?

Pod nazwą pracodawca użytkownik kryje się właściwie firma, dla której odbywać się będzie pełnienie obowiązków. Co ważne, osoba chcąca podjąć zatrudnienie w takiej formie nie pospisuje żadnej umowy z pracodawcą użytkownikiem. Pracowników zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Podstawą może być albo umowa o pracę na czas określony, albo umowa o pracę na czas wykonywanej pracy.

ŹRÓDŁO: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/pracownik-tymczasowy-poszukiwany_pr-1639.html dostęp z dn. 15.10.2020

  • Adres: 62-510 Konin, ul. Konwaliowa 14
  • Tel: +48 887 881 602
  • Tel: +48 887 881 601
  • Email: biuro@pracujznami.eu

Work&Benefit Sp. z o.o. | 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone